Parking Lotnisko Modlin

Parking P1 przy lotnisku w Modlinie strzeżony z miejscami zadaszonymi

Umowa najmu miejsca parkingowego zawarta w dniu .....................

pomiędzy:

Parkingiem P1 Jakub Gajewski Stanisławowo 90R 05-180 Pomiechówek NIP: 5311620351

zwany dalej Wynajmującym, a ............................................................. zam. ..................................................................... legitymującym się dowodem osobistym nr ......................... wydanym przez ........................... PESEL .............................. zwanym w dalszym ciągu umowy Najemcą, o następującej treści:

1. Wynajmującą oddaje w najem Najemcy miejsca parkingowe w ilości ............ sztuk na terenie parkingu znajdującego się w Stanisławowie 90R 05-180 Pomiechówek. Wynajmująca przydziela Najemcy miejsce parkingowe oznaczone nr ............... .

2. Parking jest niestrzeżony monitorowany przez całą dobę. Umowa nie zawiera żadnego zobowiązania Wynajmującego do pilnowania ani też przechowywania pozostawionego pojazdu.

3. Najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu najmu w wysokości ......... złotych netto (słownie: ............................…………….. złotych) za jedno miejsce parkingowe płatne co miesiąc z góry, gotówką bezpośrednio w kasie Wynajmującej, lub przelewem na nr rachunku bankowego……………………………………………... .

4. Najemca nie może oddawać miejsca parkingowego w podnajem lub bezpłatne używanie osobom trzecim. Zmiana miejsca parkingowego jest dopuszczalna wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym.

5. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony jeden rok począwszy od dnia .................. do dnia ...........................

6. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za samochody, rzeczy stanowiące ich wyposażenie oraz inne przedmioty pozostawione na parkingu. Wynajmujący odpowiada jedynie za udowodnione szkody wyrządzone z winy umyślnej przez jego pracowników lub pełnomocników. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić taką szkodę Wynajmującemu. Szkody widoczne muszą być zgłoszone w każdym wypadku przed opuszczeniem parkingu. Wynajmujący nie odpowiada za szkody, za które ponoszą odpowiedzialność inni użytkownicy lub osoby trzecie.

7. Wynajmującemu z tytułu jego roszczeń wynikających z umowy najmu przysługuje prawo zatrzymania oraz ustawowe prawo zastawu na zaparkowanym pojeździe Najemcy.

8. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik. Najemca zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych. Najemca we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

9. Na parkingu zabronione jest palenie tytoniu, używanie ognia oraz niepotrzebne włączanie i przeprowadzanie prób silników. Parkowanie pojazdów z nieszczelnym zbiornikiem paliwa lub silnikiem jest zabronione.

10. Na miejscach postojowych i jezdniach parkingu oraz na rampach wjazdowych i wyjazdowych zabronione jest naprawianie pojazdów, sprzątanie wnętrza pojazdu, jak również spuszczanie, wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach – m.in. cieczy chłodzącej, wody chłodzącej, paliwa i oleju.

11. Zabrania się mycia pojazdów na terenie parkingu, a także poruszania się na terenie parkingu na rolkach, rowerze, motorze, itp.

12. W okresie zimowym Wynajmujący zobowiązana jest do odśnieżania i posypywania piaskiem głównego pasa dojazdowego do miejsc parkingowych. Odśnieżanie nie obejmuje miejsc parkingowych. Obowiązek ten leży po stronie Najemcy.

13. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo rozwiązania umowy w drodze pisemnego wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczyła drugiej stronie wypowiedzenie w formie pisemnej.

14. W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszej umowy Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z zawartą umową, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z parkingu, bądź zastosowanie blokady mechanicznej pojazdu. W przypadkach określonych powyżej Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z parkingu oraz jego zabezpieczeniem do czasu odbioru pojazdu przez Najemcę.

15. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów eksploatacyjnych z pojazdu (oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

19. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Najlepszy parking przy lotnisku Warszawa Modlin
Parkuj i korzystaj z:

  • Profesjonalnej i miłej obsługi
  • Dużego doświadczenia
  • Dobrze zabezpieczonego parkingu
  • Szybkiego transferu (7 min)
  • Dużej ilości miejsc parkingowych (270)
  • Zadaszonych miejsc parkingowych VIP
  • Możliwości płacenia kartą lub gotówką
  • Poczekalni wyposażonej w Wi-Fi
  • Smacznej kawy i herbaty
  • Zniżek od naszych partnerów (do -40%)

 

Dlaczego warto parkować u nas

  BEZPIECZEŃSTWO
  WYGODA
  PEWNOŚĆ
  NAJNIŻSZE CENY