REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PARKING P1

§ 1.

Właścicielem parkingu jest PARKING P1 JAKUB GAJEWSKI zwanym dalej PARKING P1

§ 2.

Adres do korespondencji: Stanisławowo 90R, 05-180 Pomiechówek

§ 3.

 1. Parking zarządzany przez PARKING P1 jest niestrzeżony i płatny.
 2. W rozumieniu niniejszego regulaminu:
 3. Użytkownikiem parkingu jest:
 • osoba fizyczna, faktycznie korzystająca z parkingu poprzez zaparkowanie na wyodrębnionym miejscu parkingowym pojazdu, osoba kierująca pojazdem lub właściciel pojazdu,
 • w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za Użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wjazdu lub wyjazdu z parkingu.
 1. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu, wskazana przez pracownika PARKING P1.
 2. Abonamentem jest miesięczna opłata za korzystanie z PARKINGU P1. Płatność będzie następować najpóźniej w przeddzień wydania karty abonamentowej lub wygaśnięcia okresu na jaki została opłacona. Użytkownik Parkingu dokonuje wjazdów i wyjazdów z parkingu na podstawie karty abonamentowej.
 3. Poprzez wjazd na teren parkingu lub wykupienie karty abonamentowej, to jest wydanie karty abonamentowej Użytkownikowi po dokonaniu przez niego stosownej opłaty, następuje zawarcie przez Użytkownika z Zarządzającym umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Każdy Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 5. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z PARKINGU P1 lub z chwilą wygaśnięcia abonamentu (braku wniesienia opłaty abonamentowej), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie.

§ 4.

 1. PARKING P1 przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przez niego w procesie rezerwacji usługi w celu zawarcia i wykonania umowy zawieranej z Użytkownikiem w oparciu o treść niniejszego Regulaminu. Podanie ww. danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Usługi. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 2. Dane osobowe użytkownika nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 3. Użytkownik posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Rozdz. II art.6., pkt. 1 b.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy.
 7. Administratorem danych osobowych jest Parking P1 Jakub Gajewski z siedzibą w Stanisławowo 90R, 05-180 Pomiechówek, NIP 5311620351, REGON 368811118, e-mail: biuro@parkingp1.pl , zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

§ 5.

 1. W przypadku korzystania z parkingu, PARKING P1 nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne spóźnienia klientów parkingu na samolot. W przypadku klientów korzystających z parkingu i planując podróż należy uwzględnić czas oczekiwania i transferu z PARKINGU P1 do budynku Terminala Pasażerskiego, który orientacyjnie wynosi ok 15-20 minut i może ulegać wydłużeniu w przypadkach intensywnego ruchu klientów tego parkingu.
 2. PARKING P1 nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów lub rzeczy stanowiących ich wyposażenie, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach oraz inne przedmioty pozostawione na parkingu.
 3. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon oraz światła. Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych (jeśli Użytkownik opuszcza samochód).
 4. Pojazd pozostawiony na PARKINGU P1 powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczeniem się (przed staczaniem się). Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Użytkownik parkingu, także w stosunku do osób trzecich.
 5. Zaparkowany pojazd powinien być skutecznie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, a w szczególności mieć szczelnie zamknięte szyby i wszystkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy.
 6. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na terenie parkingu ponosi Użytkownik parkingu. Zabrania się na terenie parkingu wykonywania rozruchu pojazdu za pomocą holowania (zaciągania).
 7. Bezwzględnie zakazane jest używanie otwartego ognia na terenie PARKINGU P1.

§ 6.

 1. PARKING P1 jest czynny 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku, z zastrzeżeniem zapisów § 5 ust. 3.
 2. PARKING P1 jest przeznaczony dla samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz tirów o dopuszczalnej masie całkowitej do 42t, oraz pojazdów jednośladowych.
 3. Zarządzający jest uprawniony do zamknięcia i otwarcia PARKINGU P1 w terminach przez siebie ustalonych, jak również do podjęcia decyzji o okresowym wyłączeniu parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia parkingu.
 4. Na PARKINGU P1 obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne.

§ 7.

 1. Na terenie PARKINGU P1, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów jest ograniczona do 5 km/h.
 2. Kierowcy pojazdów korzystający z PARKINGU P1 zobowiązani są do:
 • przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.
 • ustawienia pojazdu w wyznaczonych zatokach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do parkowania,
 • zachowania szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas parkowania i wykonywania manewrów.

§ 8.

Wjeżdżając na PARKING P1 należy obowiązkowo:

 • uiścić opłatę za parkowanie (kartą, gotówką lub przelewem)
 • wypełnić kartę pozostawienia pojazdu
 • zgłosić chęć zdeponowania kluczyków/dokumentów

§ 9.

Przed wyjazdem z PARKINGU P1 należy obowiązkowo:

 • opuścić parking w czasie nie dłuższym niż czas konieczny do zapakowania samochodu i przygotowania się do podróży; w przypadku przekroczenia tego czasu użytkownikowi zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem za dodatkowy czas parkowania;

§ 10.

 1. 1. Wysokość opłaty parkingowej i innych opłat oraz kar określa cennik PARKINGU P1, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. Ceny określone w cennikach są cenami brutto.
 2. 2. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty biletu parkingowego lub karty parkingowej należy niezwłocznie udać się do obsługi PARKINGU P1.
 3. 3. Podstawą do opuszczenia PARKINGU P1 jest opłacony i ważny bilet parkingowy, paragon czy potwierdzenie dokonania płatności kartą. W przypadku użytkowników korzystających z abonamentu podstawą do opuszczenia parkingu jest aktywna na dzień wyjazdu z parkingu karta abonamentowa.
 4. 4. Na PARKINGU P1 istnieje możliwość wykupienia abonamentu.
 • Użytkownik parkingu posiadający abonament zawiera umowę z chwilą odbioru karty abonamentowej.
 • Abonament ważny jest przez kolejnych 30 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, to jest wydania karty abonamentowej Użytkownikowi parkingu po jej uprzednim opłaceniu.
 • W celu wykupienia abonamentu na PARKINGU P1 należy wypełnić i złożyć u obsługi parkingu stosowne zlecenie wydania karty abonamentowej oraz potwierdzenie dokonania opłaty abonamentowej zgodnej z cennikiem.
 • Każda wydana karta abonamentowa jest przypisana do Użytkownika parkingu wskazanego w zleceniu wydania karty abonamentowej i określonego pojazdu. Zarządzający zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osób posiadających karty abonamentowe.
 • Wykupienie abonamentu nie jest równoznaczne z przypisaniem użytkownikowi konkretnego miejsca postojowego. Użytkownik parkingu, który wykupi abonament może postawić pojazd w dostępnym w danej chwili, wyznaczonym do parkowania miejscu na parkingu.
 • Użytkownika parkingu, który wykupił abonament na parkowanie pojazdu także obowiązują zapisy Regulaminu.
 • Jedna karta abonamentowa uprawnia w danym momencie do postoju tylko jednego pojazdu.
 • Karta abonamentowa podlega zwrotowi z chwilą wygaśnięcia abonamentu.
 • Zmiana danych w zakresie Użytkownika parkingu lub pojazdu użytkowanego przez niego wymaga formy pisemnej poprzez złożenie zaktualizowanego zlecenia wydania karty abonamentowej.
 • Opłata z tytułu korzystania z karty abonamentowej naliczana jest według obowiązującego Cennika PARKINGU P1.
 • Opłata za parkowanie na podstawie karty abonamentowej będzie dokonywana przed wydaniem karty abonamentowej w biurze PARKINGU P1 bądź przelewem na konto. Karta abonamentowa zostanie wydana po okazaniu dowodu wpłaty. Po uznaniu opłaty na koncie zostanie wystawiony paragon lub faktura.
 • W przypadku zamiaru przedłużenia abonamentu na kolejny miesiąc Użytkownik parkingu dokona opłaty za parkowanie na podstawie karty abonamentowej na 5 dni wcześniej przed wygaśnięciem bieżącego abonamentu.
 • W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Użytkownika parkingu posiadającego kartę abonamentową, PARKING P1 ma prawo wypowiedzieć umowę abonamentową.

§ 11.

 1. Wysokość opłat określa cennik – załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Regulamin i cenniki są dostępne w biurze PARKINGU P1 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.parkingp1.pl.

§ 12.

Nie wolno parkować pojazdu:

 •  na drogach dojazdowych oraz drogach włączenia się do ruchu,
 • na miejscach wydzielonych i oznakowanych, za wyjątkiem pojazdów do tego upoważnionych,
 • w miejscach, w których zaparkowanie samochodu może powodować zagrożenie dla osób lub zniszczenie mienia,
 •  na drogach dojazdowych do miejsc postojowych oraz na wysepkach
 •  w miejscach gdzie zaparkowanie pojazdu powoduje lub może powodować utrudnienia w ruchu innych pojazdów.

§ 13.

 1. W przypadku nie respektowania zasad korzystania z PARKINGU P1 określonych niniejszym Regulaminem pojazdy będą odholowywane na parkingi płatne strzeżone.
 2. Użytkownik w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu.
 3. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko korzystającego z parkingu.

§ 14.

Na miejscach parkingowych i drogach dojazdowych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana płynów eksploatacyjnych pojazdów, jak również zanieczyszczanie parkingu, spożywanie alkoholu lub środków odurzających, używanie otwartego ognia oraz palenie papierosów (w tym elektronicznych) i tytoniu.

§ 15.

 1.  W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, bądź nie stosowania się przez Użytkownika do poleceń Obsługi PARKINGU P1 Zarządzający może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym (nakazać opuszczenie parkingu po uiszczeniu należnej opłaty) lub zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem.
 2.  Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie zarządzanym przez PARKINGU P1 JAKUB GAJEWSKI, spowodowane przez pojazd lub Użytkownika pojazdu.
 3.  Zarządzający odpowiada jedynie za szkody wyrządzone z winy umyślnej przez jego pracowników. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić taką szkodę Zarządzającemu. Szkody widoczne muszą być zgłoszone w każdym wypadku przed opuszczeniem PARKINGU P1. Zarządzający nie odpowiada za szkody, za które ponoszą odpowiedzialność inni Użytkownicy lub osoby trzecie.

§ 16.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać w biurze PARKINGU P1 bezpośrednio lub pod numerem telefonu kom.: +48 533 204 540 lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@parkingp1.pl

 

Regulamin PDF

Bezpłatny transfer
Najniższe ceny parkowania
Bezpieczeństwo
Lokalziacja parkingu Warszawa Modlin Airport - mapa google
Top