Parking Lotnisko Modlin

Niniejszy „Regulamin korzystania z płatnego placu postojowego ” określa zasady jego funkcjonowania oraz pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych.

1. Teren placu postojowego należy do firmy PARKING P1 JAKUB GAJEWSKI z siedzibą 05-180 Pomiechówek, Stanisławowo 90R (dalej zwaną PARKING P1).

2. Plac postojowy zarządzany przez PARKING P1 jest parkingiem PŁATNYM,MONITOROWANYM, DOZOROWANYM, NIESTRZEŻONYM.

3. Plac postojowy czynny jest przez całą dobę przez wszystkie dni w roku.

4. Plac postojowy przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, ciężarowych z naczepą, ciągników siodłowych, autobusów oraz naczep o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 42 tony (zwanych dalej pojazdami).

5. Poprzez wjazd na teren placu postojowego dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego trwające od wjazdu na ten teren, aż do wyjazdu z placu postojowego po uiszczeniu opłaty parkingowej. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren placu postojowego wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego ich przestrzegania.

6. PARKING P1 nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie placu postojowego pojazdów oraz ich ładunków, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach. Każdorazowo użytkownik pojazdu zobowiązuje się do zabezpieczenia pojazdu we własnym zakresie.

7. PARKING P1 nie strzeże placu postojowego i pojazdów na nim pozostawionych.

8. Pojazdy parkujące na placu postojowym w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem w szczególności jeśli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia mogą zostać odholowane na inny bezpłatny wybrany przez PARKING P1 parking, na co użytkownik pojazdu wyraża zgodę.

9. W przypadku nie respektowania zasad korzystania z placu postojowego określonych niniejszym Regulaminem poprzez nieuiszczenie opłaty parkingowej pojazdy będą unieruchomione przez działających w imieniu PARKINGP1 pracowników obsługi placu postojowego (pracowników obsługi placu) Użytkownikom pojazdu, którzy nie stosowali się do postanowień niniejszego Regulaminu, a unieruchomienie których pojazdów mogłoby przyczynić się do powstania szkody po stronie użytkowników pojazdów (jak również osób trzecich na rzecz których użytkownicy pojazdów realizują usługę transportową na podstawie jakiegokolwiek tytułu) nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tym związane wobec PARKINGUP1.

10. Niezależnie od zastosowanych przez PARKING P1 wobec użytkowników pojazdów sankcji, o których mowa w ust. 9, PARKING P1 zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez użytkowników pojazdów na drodze postępowania sądowego, z zastrzeżeniem że wszelkie spory rozstrzygane będą pomiędzy stronami przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby PARKING P1.

11. Na terenie placu postojowego obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Na terenie placu postojowego obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 tj. z późniejszymi zmianami) oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.

13. W czasie parkowania użytkownik pojazdu jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy zaparkowane i ustawiać pojazd w wyznaczonych miejscach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do parkowania.

14. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone PARKING P1 (w szczególności za zanieczyszczenie terenu placu związane z wyciekiem płynów z pojazdu) lub osobom trzecim na terenie placu postojowego, powstałe w związku z korzystaniem z placu postojowego. Użytkownik pojazdu jest obowiązany niezwłocznie, bez wezwania, zgłosić takie szkody obsłudze placu postojowego przed opuszczeniem placu postojowego.

15. Na terenie palcu postojowego zabronione jest:
a) używanie otwartego ognia,
b) picie alkoholu,
c) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
d) tankowanie pojazdów,
e) pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem,
f) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami.

16. Na placu postojowym obowiązuje opłata za każdą rozpoczętą dobę korzystania z niego w wysokości wg cennika TIR. Każda kolejna doba rozpoczyna się o godzinie 12:00.

17. Opłatę parkingową należy wnieść w biurze PARKING P1.

18. Bilety parkingowe zawierają następujące dane:
a/ numer rejestracyjny pojazdu,
b/ datę i godzinę ważności karty parkingowej

19. Użytkowników pojazdów korzystający z placu postojowego w weekendy lub ustawowe dni wolne od pracy obowiązuje jednorazowa opłata w wysokości 30 zł.

20. Korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych poziomych i pionowych oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi placu.

21. Regulamin oraz Cennik dostępny jest również na stronie internetowej www.parkingp1.pl

22. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.